Povezave


Spletne povezave in koristne informacije:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
http://www.mddsz.gov.si/

Ministrstvo za zdravje

http://www.mz.gov.si/

Ministrstvo za šolstvo in šport
http://www.mizs.gov.si/

Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
http://www.fiho.si/

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
http://www.ess.gov.si/

Skupnost centrov za socialno delo
http://www.scsd.si/o-scsd.html

Csd Koper

http://www.csd-kp.si/

Mestna Občina Koper
http://www.koper.si/

Občina Izola
http://izola.si/

Občina Piran
http://www.piran.si/

Občina Ankaran
http://obcina-ankaran.si/

Občina Brežice
http://www.brezice.si/


Prvi slovenski imenik dostopnih točk, namenjen gibalno oviranim osebam.
http://www.pridem.si

Predstavitev knjige Vodnik po pravicah otrok s posebnimi potrebami
http://www.ds-rs.si/?q=novice/predstavitev-vodnika-po-pravicah-otrok-s-posebnimi-potrebami

DOHODNINA
Posebna olajšava za vzdrževane družinske člane 
http://www.uradni-list.si/1/content?id=112301

DAVEK NA MOTORNA VOZILA (5. člen )
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200672&stevilka=3078

OPROSTITEV PLAČILA LETNE DAJATVE ZA VOZILA ZA PREVOZ INVALIDOV  
http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=116&sid=1409

PRAVILNIK O PARKIRNI KARTI ZA OSEBE Z INVALIDNOSTJO

PRAVICA DO MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV

DODATEK ZA NEGO OTROKA

DODATEK ZA POMOČ IN POSTREŽBO
http://www.zpiz.si/cms/?ids=content&inf=333

DELNO PLAČILO ZA IZGUBLJENI DOHODEK
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/druzinski_pomocnik/

POVRAČILO PREVOZNIH STROŠKOV IN DNEVNIC ZZZSDoločene pravice se med seboj izključujejo! Nekatere pravice so namenjene posamezni skupini invalidnosti!